Parshas Ki Sisa

Shabbos Parah

 

Kiddush co-sponsored by Matt Bobman & Rabbi Alan G Ciner

Israel